- දැක්ම -

"දකුණේ හොදම ද්වීතික පාසල වීම"

 

- මෙහෙවර - 

අනාගත ලෝකය ජය ගැනීමට සමත් දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා සපිරි විනීත දරු පිරිසක් බිහි කිරිම

- විදුහල්පති තුමාගේ පණිවුඩය - 

 


(තව දුරටත් කියවන්න ...)

Go to top